არითმიები და იმპულსის გამტარებლობის დარღვევები

ხშირად გამოყენებადი

FPXA00 გულის პეისმეკერის ან დეფიბრილატორის იმპლანტაციის რენტგენოლოგიური კონტროლი

FPXX00 ტრანსვენური ან ეპიკარდიული პეისმეკერის დროებითი გამოყენება

FPXX10 გულის გარეგანი ტრანსკუტანური პეისინგი (TEP)

FPXX20 კარდიოვერსია

FPXX26 გულის არითმიის თერაპია პეისმეიკერის სწრაფი სტიმულაციით

FPF009 სხვა ინვაზიური ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევები არითმიების და იმპულსის გამტარებლობის დარღვევების გამოსავლენად

FPFA00 პეისმეიკერის ან დეფიბრილატორის სტანდარტული შემოწმება და ხელახალი დაპროგრამირება

FPFA02 დეფიბრილატორის შემოწმება პარკუჭის გამოწვეული/ინდუცირებული ფიბრილაციით

FPSB10 გულის ექტოპიური კერის კრიოაბლაცია

FPSB20 გულის აბერანტული გზის ან კერის რადიოსიხშირული აბლაცია

FPSB22 გულის აბერანტული გზის ან კერის ტრანსვენური რადიოსიხშირული აბლაცია

FPSE00 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის იმპლანტაცია პარკუჭის ელექტროდით (PM VVI)

FPSE20 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის იმპლანტაცია წინაგულის და პარკუჭის ელექტროდებით (PM DDD)

FPSE25 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის იმპლანტაცია ბივენტრიკულური ელექტროდებით (CRT-P)

FPSE30 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის პულსის გენერატორის გამოცვლა

FPSE42 წინაგულის ტრანსვენური ელექტროდის იმპლანტაცია

FPSE44 პარკუჭის ტრანსვენური ელექტროდის იმპლანტაცია

FPSE49 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის ელექტროდის გამოცვლა

FPSG30 ტრანსვენური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტაცია გენერატორით და პარკუჭის ელექტროდით (ICD VR)

FPSG33 ტრანსვენური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტაცია გენერატორით და წინაგულის და პარკუჭის ელექტროდებით (ICD DR)

FPSG96 მუდმივი კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტაციის სხვა ოპერაცია (CRT-D)

FPSJ00 პეისმეკერის პულსის გენერატორის ან ელექტროდის რევიზია

 

FPF არითმიების და იმპულსის გამტარებლობის დარღვევების დიაგნოსტიკური პროცედურები

FPF000 ექტოპიური კერის ან აბერენტული ტიპის გამტარებლობის დარღვევის ლოკალიზაციის გამოვლენა

FPF009 სხვა ინვაზიური ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევები არითმიების და იმპულსის გამტარებლობის დარღვევების გამოსავლენად

FPFA00 პეისმეიკერის ან დეფიბრილატორის სტანდარტული შემოწმება და ხელახალი დაპროგრამირება

FPFA02 დეფიბრილატორის შემოწმება პარკუჭის გამოწვეული/ინდუცირებული ფიბრილაციით

FPSA ოპერაციები პარკუჭზედა არითმიების გამო

FPSA00 ანტეროსეპტალური ატრივენტრიკულური (ძგიდის წინა ნაწილის წინაგულპარკუჭოვანი) გამტარი გზის გამოყეფა

FPSA10 პოსტსეპტალური ატრივენტრიკულური (ძგიდის უკანა ნაწილის წინაგულპარკუჭოვანი) გამტარი გზის გამოყეფა

FPSA20 მარჯვენა თავისუფალი კედლის ატრივენტრიკულური გამტარი გზის გამოყოფა

FPSA30 მარცხენა თავისუფალი კედლის ატრივენტრიკულური გამტარი გზის გამოყოფა

FPSA40 ატრივენტრიკულური გამტარი გზის რამოდენიმე ტოტის გამოყოფა

FPSA96 სხვა ოპერაცია პარკუჭზედა არითმიის გამო

FPSB გულის აბერანტული გზის ან კერის ამოკვეთა ან აბლაცია

FPSB00 გულის ექტოპიური კერის ამოკვეთა

FPSB10 გულის ექტოპიური კერის კრიოაბლაცია

FPSB20 გულის აბერანტული გზის ან კერის რადიოსიხშირული აბლაცია

FPSB22 გულის აბერანტული გზის ან კერის ტრანსვენური რადიოსიხშირული აბლაცია

FPSB32 ფილტვის ვენის გამტარი გზის ან კერის ტრანსვენური რადიოსიხშირული აბლაცია

FPSB96 გულის აბერანტული გზის ან კერის ამოკვეთის ან აბლაციის სხვა ოპერაცია

FPSB98 გულის აბერანტული გზის ან კერის პერკუტანური აბლაცია

FPSC ენდოკარდიალური მიოტომია პარკუჭოვანი არითმიის გამო

FPSC00 ნაწილობრივი ენდოკარდიალური მიოტომია პარკუჭოვანი არითმიის გამო

FPSC10 სრული ენდოკარდიალური მიოტომია პარკუჭოვანი არითმიის გამო

FPSC96 სხვა ტიპის ენდოკარდიალური მიოტომია პარკუჭოვანი არითმიის გამო

FPSD ოპერაციები წინაგულების ფიბრილაციის გამო

FPSD00 მეიზის (Maze) ოპერაცია წინაგულთა ფიბრილაციის გამო

FPSD96 სხვა ოპერაცია წინაგულების ფიბრილაციის გამო

FPSE გულის მუდმივი ტრანსვენური პეისმეკერის იმპლანტაცია ან გამოცვლა

FPSE00 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის იმპლანტაცია პარკუჭის ელექტროდით

FPSE02 პგულის მუდმივი პეისმეკერის ვენური იმპლანტაცია პარკუჭის და წინაგულის სენსორით

FPSE10 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის იმპლანტაცია წინაგულის ელექტროდით

FPSE20 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის იმპლანტაცია წინაგულის და პარკუჭის ელექტროდებით

FPSE25 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის იმპლანტაცია ბივენტრიკულური ელექტროდებით

FPSE30 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის პულსის გენერატორის გამოცვლა

FPSE42 წინაგულის ტრანსვენური ელექტროდის იმპლანტაცია

FPSE44 პარკუჭის ტრანსვენური ელექტროდის იმპლანტაცია

FPSE49 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის ელექტროდის გამოცვლა

FPSE96 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის იმპლანტაციის ან გამოცვლის სხვა ოპერაცია

FPSF მუდმივი ეპიკარდიული პეისმეკერის იმპლანტაცია ან გამოცვლა

FPSF00 ეპიკარდიული პეისმეკერის იმპლანტაცია პარკუჭის ელექტროდით

FPSF10 ეპიკარდიული პეისმეკერის იმპლანტაცია წინაგულის ელექტროდით

FPSF20 ეპიკარდიული პეისმეკერის იმპლანტაცია წინაგულის და პარკუჭის ელექტროდებით

FPSF30 ეპიკარდიული პეისმეკერის პულსის გენერატორის გამოცვლა

FPSF40 ეპიკარდიული პეისმეკერის ელექტროდის გამოცვლა

FPSF96 ეპიკარდიული პეისმეკერის იმპლანტაციის ან გამოცვლის სხვა ოპერაცია

FPSG მუდმივი კარდიოვერტერ – დეფიბრილატორის იმპლანტაცია

FPSG02 შინაგანი დეფიბრილატორის ჩადგმა, წინაგულის ელექტროდი

FPSG04 შინაგანი დეფიბრილატორის ჩადგმა, წინაგულის და პარკუჭის ელექტროდი

FPSG10 ეპიკარდიული კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტაცია ღია მეთოდით

FPSG20 ეპიკარდიალური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტირება გულის ქირურგიაში

FPSG30 ტრანსვენური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტაცია გენერატორით და პარკუჭის ელექტროდით

FPSG33 ტრანსვენური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტაცია გენერატორით და წინაგულის და პარკუჭის ელექტროდებით

FPSG40 ტრანსვენური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის პულსის გენერატორის გამოცვლა

FPSG43 ტრანსვენური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის ელექტროდის/ების გამოცვლა

FPSG96 მუდმივი კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტაციის სხვა ოპერაცია

FPSH გულის მუდმივი პეისმეკერის ან კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის ამოღება

FPSH00 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის ან კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის ტრანსვენური ექსტრაქცია

FPSH10 გულის ტრანსვენური პეისმეკერის ან კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის ამოღება ღია მეთოდით

FPSH20 ეპიკარდიული პეისმეკერის ან კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის ამოღება

FPSH96 გულის პეისმეკერის ან კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის ამოღება სხვა მეთოდით

FPSJ პეისმეკერის პულსის გენერატორის ან ელექტროდის რევიზია

FPSJ00 პეისმეკერის პულსის გენერატორის ან ელექტროდის რევიზია

FPSW სხვა ოპერაციები არითმიების ან იმპულსის გამტარებლობის დარღვევის გამო

FPSW96 სხვა ოპერაცია არითმიების ან იმპულსის გამტარებლობის დარღვევის გამო

FPX სხვა პროცედურები არითმიების ან იმპულსის გამტარებლობის დარღვევის გამო

FPXA00 გულის პეისმეკერის ან დეფიბრილატორის იმპლანტაციის რენტგენოლოგიური კონტროლი

FPXX00 ტრანსვენური ან ეპიკარდიული პეისმეკერის დროებითი გამოყენება

FPXX10 გულის გარეგანი ტრანსკუტანური პეისინგი (TEP)

FPXX20 კარდიოვერსია

FPXX26 გულის არითმიის თერაპია პეისმეიკერის სწრაფი სტიმულაციით

საიტის თემატიკიდან გამომდინარე, წარმოდგენილია  მხოლოდ არითმიებსა და იმპულსის გამტარებლობის დარღვევების NCSP კოდები.